JC Medlemsvillkor

Villkor

Gällande villkor har uppdaterats, 2015-04-01

Uppdaterade villkor för medlemskap i JC Club, under avsnitt Bonus.

 

Medlemskaputgivare
JC Sverige AB Org.nr 556308-6734. Söder Mälarstrand 77, Box 38107, 100 64 Stockholm, Tel: +46(0)8 688 86 68

 

Medlemskap
För att vara berättigad att bli medlem i JC Club måste du ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Medlemskapet är personligt och registreras på ditt personnummer. Legitimation skall kunna uppvisas i samband med köp. Alla köp registreras när du uppger ditt personnummer i kassan. Medlemskapet gäller i samtliga JC-butiker i Sverige. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med uppgifter från folkbokföringen. JC Sverige AB har rätt att ändra medlemsvillkoren, du informeras om detta en månad innan ändringen träder i kraft.

 

Information om behandling av personuppgifter
JC Sverige AB, Org.nr 556308-6734. Söder Mälarstrand 77, Box 38107, 100 64 Stockholm är personuppgiftsansvarig. I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till JC Club ger du ditt medgivande till att JC Sverige AB registrerar och lagrar köp samt behandlar personuppgifter. De uppgifter du lämnar till oss när du blir medlem samt information om köp används i identifikationssyfte, för administration, kommunikation med dig som kund, direktmarknadsföring (rabatter och erbjudanden), statistiska ändamål och för kundanalyser. Du har självklart rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och/eller att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte. All behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

 

Bonus
Samtliga inköp hos JC är bonusgrundande förutom presentkort och inköp betalade med bonuscheck. ID-handling skall uppvisas och köpet registreras i samband med betalning för att vara bonusgrundande. Bonus utbetalas i form av bonuscheckar, vilka kan inlösas hos JC:s butiker eller på jc.se vid samma tillfälle.  Bonuscheckar kan ej lösas in mot kontanter. Bonusperioden är flytande och baseras på lagrade köp. Bonusgrunden beräknas m.a.o. på köp gjorda efter sista köp som låg till grund för senaste bonusutbetalning. Bonusreglerna kan komma att förändras, vid var tid gällande bonusvillkor redovisas på hemsidan www.jc.se.

 

Medlemskapets upphörande
Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlem. JC Sverige AB har rätt att säga upp medlemskap vid misstanke om att medlemskap missbrukas. Tre år efter utgången av det år då det senaste registrerade köpet ägde rum kommer medlemskapet att avslutas av JC Sverige AB och personuppgifter raderas.

 

Force Majeure
JC Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om konfliktåtgärder gäller även om JC Sverige AB själv vidtar eller är föremål för sådana. JC Sverige AB är inte heller ersättningsskyldig för skador som uppkommer JC Sverige AB varit normalt aktsamma.

 

Upplysningar om medlemskapet
JC Sverige AB
Kundtjänst
Box 38107
100 64 Stockholm
Tel: 08-688 86 60